Full Length – Zebra Fletching

full length zebra fletching - turkey.